Tử

Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử.
Dự yến tiệc xong đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
Đuối nước gọi là Giang Tử.
Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.


Phần mềm giao nhận logistic