Mẫu Đơn đăng ký tham gia Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh

 

                        Kính gửi: Hội Nữ trí thức Tp. Hồ Chí Minh

 

          Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực, phạm vi hoạt động của Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hội.

  1. Họ và tên:         
  2. Sinh ngày:     
  3. Nghề nghiệp:
  4. Chuyên môn học hàm, học vị:
  5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

  1. Số CMND:
  2. Điện thoại:
  3. Email:   
  4. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………

...…………………………………………………………………………………….

 

          Trân trọng đề nghị Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, đồng ý cho tôi tham gia Hội.

 

 

                                                                                          NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                           (ký ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

                                                                               


Phần mềm giao nhận logistic