Bộ máy tổ chức Hội

Ban Chấp hành bầu nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; quyết định công nhận các chi Hội và bộ phận giúp việc. Theo đó sơ đồ tổ chức bộ máy do BCH bầu ra như sau:

Nhiệm vụ Chủ tịch: Lãnh đạo chung và phát triển Quỹ Hội.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 1 (Thường trực): Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý Trang Thông tin điện tử tổng hợp; Hoạt động văn phòng.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 2: Lãnh đạo hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 3: Lãnh đạo, tổ chức vận động xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ nữ sinh viên tài năng cùng các chương trình xây dựng và phát triển cộng đồng.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 4: Lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên.

Nhiệm vụ Ban Kiểm tra: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các quy chế, nghị quyết đại hội, nghị quyết BCH, Ban Thường vụ; xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền quản lý của Hội; kiểm tra thu chi tài chính từ quỹ Hội.

Nhiệm vụ Chi Hội trưởng: Tổ chức, hướng dẫn hội viên thực hiện các kế hoạch hoạt động do BCH chỉ đạo; báo cáo hoạt động của Chi Hội theo định kỳ 6 tháng; cập nhật và gửi thông tin hoạt động của chi Hội cho BBT Website; Thăm hội viên khi có hữu sự (ốm đau, hiếu, hỉ,... theo quy định của Quy chế); thu hội phí hàng quý; đề xuất khen thưởng các hội viên có thành tích trong từng năm.

Chi Hội 1: Chi Hội NTT Học viện Cán bộ TP

Chi Hội 2: Chi Hội NTT Cơ quan Thành Hội Phụ nữ TP

Chi Hội 3: Chi Hội NTT Trường Đại học Luật TP

Chi Hội 4: Chi Hội NTT Trường Đại học Hoa Sen TP

Chi Hội 5: Chi Hội NTT Cơ quan Nhà Văn hóa Phụ nữ TP

Chi Hội 6: Chi Hội NTT Cơ quan Báo Phụ nữ TP

Chi Hội 7: Chi Hội NTT Văn hóa, nghệ thuật

Chi Hội 8: Chi Hội NTT Sở, ban ngành Thành phố

Chi Hội 9: Chi Hội NTT Các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, bệnh viện

Chi Hội 10 : Chi Hội NTT Cơ quan Sở Lao động, Thương binh, Xã hội

Chi Hội 11: Chi Hội NTT Luật sư - luật gia

Chi Hội 12: Chi Hội NTT Nhà báo

Chi Hội 13: Chi Hội NTT Cựu cán bộ sở, ban ngành Thành phố

Chi Hội 14: Chi Hội NTT Doanh nhân

Chi Hội 15: Chi Hội NTT Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM

Chi Hội 16: Chi Hội NTT Cựu cán bộ Hội LH Phụ nữ

Chi Hội 17: Chi Hội NTT Văn nghệ sĩ

 

 


Phần mềm giao nhận logistic