Bộ máy tổ chức Hội

Ban Chấp hành bầu nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; quyết định công nhận các chi Hội và bộ phận giúp việc. Theo đó sơ đồ tổ chức bộ máy do BCH bầu ra như sau:

Nhiệm vụ Chủ tịch: Lãnh đạo chung và phát triển Quỹ Hội.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 1 (Thường trực): Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị; tổ chức điều hành Trang Thông tin điện tử tổng hợp và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 2: Lãnh đạo hoạt động nghiên cứu, tư vấn, giám sát phản biện, xã hội.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 3: Lãnh đạo, tổ chức vận động xây dựng Quỹ học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi”; Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các tài năng nữ.

Nhiệm vụ Phó Chủ tịch 4: Lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên.

Nhiệm vụ Ban Kiểm tra: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các quy chế, nghị quyết đại hội, nghị quyết BCH, Ban Thường vụ; xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền quản lý của Hội; kiểm tra thu chi tài chính từ quỹ Hội.

Nhiệm vụ Chi Hội trưởng: Tổ chức, hướng dẫn hội viên thực hiện các kế hoạch hoạt động do BCH chỉ đạo; báo cáo hoạt động của Chi Hội theo định kỳ 6 tháng; cập nhật và gửi thông tin hoạt động của chi Hội cho BBT Website; Thăm hội viên khi có hữu sự (ốm đau, hiếu, hỉ,... theo quy định của Quy chế); thu hội phí hàng quý; đề xuất khen thưởng các hội viên có thành tích trong từng năm.

Chi Hội 1: Chi Hội NTT Học viện Cán bộ TPHCM

Chi Hội 2: Chi Hội NTT Cơ quan Thành Hội Phụ nữ TPHCM

Chi Hội 3: Chi Hội NTT Trường Đại học Luật TPHCM

Chi Hội 4: Chi Hội NTT Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM

Chi Hội 5: Chi Hội NTT Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM

Chi Hội 6: Chi Hội NTT Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM

Chi Hội 7: Chi Hội NTT Văn hóa, đời sống

Chi Hội 8: Chi Hội NTT Sở, ban ngành, đoàn thể TPHCM

Chi Hội 9: Chi Hội NTT Các trường đại học, trung tâm, viện nghiên cứu

Chi Hội 10 : Chi Hội NTT Luật sư - luật gia

Chi Hội 11: Chi Hội NTT Cựu cán bộ sở, ban ngành TPHCM

Chi Hội 12: Chi Hội NTT Doanh nhân

Chi Hội 13: Chi Hội NTT Cựu cán bộ Hội LH Phụ nữ

Chi Hội 14: Chi Hội NTT Cựu cán bộ công chức, viên chức

 

 

 


Phần mềm giao nhận logistic