Phương hướng hoạt động Hội Nữ trí thức nhiệm kỳ thứ I (2014 – 2019)

I- Mục tiêu tổng quát

Tập hợp, đoàn kết nữ trí thức Thành phố nhằm phát huy năng lực, vai trò của chị em trong hoạt động tri thức, nâng cao trình độ, kiến thức cho phụ nữ; góp phần củng cố, phát triển hội viên nữ trí thức trong tổ chức Hội LHPN; tạo điều kiện cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn giúp Hội LH Phụ nữ Thành phố hoạch định, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ.

 II- Mục tiêu cụ thể

- Tham mưu và phối hợp cùng Hội phụ nữ Thành phố tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo luật; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu đề xuất giải pháp và các chính sách liên quan đến bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, bồi dưỡng nhân tài trong đối tượng nữ sinh.

- Xây dựng mở rộng chi Hội và củng cố, phát triển hội viên, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ TP nhiệm kỳ IX là phát triển, tăng thêm 5% hội viên là nữ trí thức.

III- Nhiệm vụ cụ thể

1. Hoạt động nghiên cứu

- Triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tại TP. Hồ Chí Minh”.

- Triển khai thực hiện Đề án tái bản lần 2 và bổ sung bộ sử “Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh – 30 năm xây dựng và phát triển” (từ 1975 – 2015, trọng tâm là bổ sung giai đoạn 2006 đến 2015).

2. Hoạt động hội thảo, tọa đàm

- Tổ chức hội thảo Vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng.

- Cơ chế nào cho Hội Phụ nữ tham gia công tác cán bộ nữ đạt hiệu quả?

- Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội phụ nữ TP nhiệm kỳ 2016- 2021 và Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022; các dự thảo luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình,…

3. Hoạt động khuyến học, bồi dưỡng nhân tài

- Xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ nữ sinh viên vượt khó, học giỏi.

4. Hoạt động xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên

- Đẩy mạnh thực hiện phương châm: “Mỗi hội viên  vận động thêm một thành viên mới” nhằm thực hiện chỉ tiêu xây dựng 20 chi Hội; đồng củng cố, phát triển, nâng tổng tổng số lên 250 hội viên.


Phần mềm giao nhận logistic