Phương hướng hoạt động Hội Nữ trí thức TPHCM các nhiệm kỳ

Phương hướng hoạt động Hội Nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ thứ II (2019 – 2024)

I. Mục tiêu 

Xây dựng tổ chức Hội nhằm phát huy vai trò, năng lực chuyên môn của hội viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức cho phụ nữ và cộng đồng; tạo cơ hội cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần hiệu quả vào việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

II. Nhiệm vụ  

1. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội liên quan đến phụ nữ, nữ trí thức, bình đẳng giới, và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

2. Tổ chức các hình thức tư vấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ và xã hội về bình đẳng giới, ý thức thực hành pháp luật trong văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa ứng xử nơi công cộng, chăm sóc sức khỏe,...

3. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân học tập suốt đời, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố học tập.

4. Duy trì các hoạt động xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài cho nữ sinh viên.

5. Xây dựng, củng cố các Chi hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên có chuyên môn tương đồng được cùng nhau sinh hoạt trao đổi, chia sẻ thông tin về học thuật, nghề nghiệp, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 III. Một số giải pháp trọng tâm

1.  Tham mưu thực hiện đề tài nghiên cứu về các vấn đề như rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới về việc làm, thu nhập; lao động nữ với khởi nghiệp sáng tạo; vai trò của nữ tri thức trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, v.v…

2. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi thông tin vể học thuật cho hội viên; đi sâu bàn bạc tìm kiếm những giải pháp khả thi để hội viên nữ trí thức có thể tham gia hiệu quả vào các hoạt động tư vấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ và xã hội về bình đẳng giới, ý thức chấp hành pháp luật trong văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa ứng xử nơi công cộng, chăm sóc sức khỏe; đặc biệt là truyền cảm hứng cho nữ trí thức trẻ hăng say nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, nhà sản xuất,v.v…

3. Tăng cường các hoạt động tư vấn trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của Hội.

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc truyền thống Việt Nam.

5. Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phụ nữ phát triển.

6. Phát huy vai trò chủ động sinh hoạt tại các chi Hội, đồng thời với việc quan tâm xây dựng chi Hội và phát triển hội viên trong các trường đại học, bệnh viện.

7. Vận động hội viên và các tổ chức doanh nghiệp tích cực ủng hộ chương trình hỗ trợ học bổng Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi của Hội nhằm tiếp tục duy trì phát triển về số lượng và giá trị học bổng.

8. Nghiên cứu tổ chức hình thức xây dựng và phát triển Quỹ Hội gắn với phát huy năng lực chuyên môn của hội viên.

9. Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hội với các tỉnh thành có tổ chức Hội Nữ trí thức.

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI NỮ TRÍ THỨC TPHCM NHIỆM KỲ I (2014 - 2019)

I- Mục tiêu tổng quát

Tập hợp, đoàn kết nữ trí thức Thành phố nhằm phát huy năng lực, vai trò của chị em trong hoạt động tri thức, nâng cao trình độ, kiến thức cho phụ nữ; góp phần củng cố, phát triển hội viên nữ trí thức trong tổ chức Hội LHPN; tạo điều kiện cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn giúp Hội LH Phụ nữ Thành phố hoạch định, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ.

 II- Mục tiêu cụ thể

- Tham mưu và phối hợp cùng Hội phụ nữ Thành phố tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo luật; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu đề xuất giải pháp và các chính sách liên quan đến bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, bồi dưỡng nhân tài trong đối tượng nữ sinh.

- Xây dựng mở rộng chi Hội và củng cố, phát triển hội viên, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ TP nhiệm kỳ IX là phát triển, tăng thêm 5% hội viên là nữ trí thức.

III- Nhiệm vụ cụ thể

1. Hoạt động nghiên cứu

- Triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tại TP. Hồ Chí Minh”.

- Triển khai thực hiện Đề án tái bản lần 2 và bổ sung bộ sử “Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh – 30 năm xây dựng và phát triển” (từ 1975 – 2015, trọng tâm là bổ sung giai đoạn 2006 đến 2015).

2. Hoạt động hội thảo, tọa đàm

- Tổ chức hội thảo Vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng.

- Cơ chế nào cho Hội Phụ nữ tham gia công tác cán bộ nữ đạt hiệu quả?

- Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội phụ nữ TP nhiệm kỳ 2016- 2021 và Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022; các dự thảo luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình,…

3. Hoạt động khuyến học, bồi dưỡng nhân tài

- Xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ nữ sinh viên vượt khó, học giỏi.

4. Hoạt động xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên

- Đẩy mạnh thực hiện phương châm: “Mỗi hội viên vận động thêm một thành viên mới” nhằm thực hiện chỉ tiêu xây dựng 20 chi Hội; đồng củng cố, phát triển, nâng tổng tổng số lên 250 hội viên.


Phần mềm giao nhận logistic